Ti si ovdje : Home // Novosti // Vijesti iz kraja // Javni poziv za potporu medija

Javni poziv za potporu medija

IspisE-mail Autor Administrator Srijeda, 28 Ožujak 2012 11:25

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA HERCEGBOSANSKA
OPĆINA LIVNO
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 117. Statuta Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, br.5/08) i Proračuna Općine Livno za 2012. godinu („Sl. glasnik Općine Livno“, br. 07/11), Općinski načelnik Općine Livno, o b j a v l j u j e

J A V N I    P O Z I V
za potporu projektima iz oblasti
javnog informiranja (medija) u 2012. godini

I  Predmet poziva

Pozivaju se subjekti iz oblasti javnog informiranja (medija)[1]za prijavu projekata iz oblasti javnog informiranja, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Općine Livno za 2012. godinu, ekonomski kod 614324, grant „potpora za medije“, u iznosu do 20.000 KM.

II  Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, te imaju sjedište na području općine Livno, a čiji će se projekti realizirati  u interesu građana općine Livno.

III  Projektne ideje

Financijska potpora namijenjena je poticanju medijskih programskih sadržaja koji se odnose na:

-          ostvarivanje prava na javno informiranje i obaviještenost svih građana općine Livno,
-          poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
-          razvitak obrazovanja, znanosti i umjetnosti,
-          zaštitu prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,
-          čuvanje povijesnog i kulturnog naslijeđa
-          informiranje osoba s posebnim potrebama,
-          ostvarivanje ljudskih prava građana, te promicanje tolerancije i kulture dijaloga.

Prijedlozi projekata trebaju sadržavati projektne aktivnosti, ciljne skupine, dinamiku realizacije (početak, trajanje i faze realizacije), financijsku konstrukciju projekta, te dokaze o izvodljivosti i održivosti projekta.

IV  Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

-          rješenje o registraciji (ovjereni preslik),
-          potvrdu o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
-          preslik ugovora s bankom  o otvaranju transakcijskog računa i broj,
-          bilancu stanja i uspjeha za prethodnu godinu,
-          detaljan opis projekta,
-          kratak prikaz realiziranih projekata u prethodnoj godini,
-          financijsko izvješće o utrošku proračunskih sredstava za prethodnu proračunsku godinu (samo korisnici),
-          potvrdu o izmirenim poreznim obvezama za 2011. godinu.

V   Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na javni poziv obavit će posebno povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće o ocjeni i mišljenju dostavlja Općinskom načelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu medijima.

VI   Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom uzorku koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Livno, ili na web stranici www.livno.ba.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte Općinskom načelniku, s obveznom napomenom: „Za javni poziv – potpora medijima“. Prijave s dokumentacijom podnose se do 16. travnja 2012. godine.

Broj: 02-05- 367/12                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

Livno, 13.03. 2012.                                                                                                 Luka Čelan dipl. iur.opcina_livno[1] U smislu ovog javnog poziva mediji su: novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, elektroničke publikacije i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Mediji nisu knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i kulturnom procesu, radu trgovačkih društava, udruga, političkih stranaka, vjerskih i ostalih organizacija.

 

 

Više na stranicama općine Livno >>>>

Komentari (0)add comment

Napišite komentar
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy

Online

0 korisnika i 1098 posjetitelja online

Novi komentari